ពុទ្ធិ

ឥរិយាបទ

ឧត្តមភាព

សង្គម

Visitor counter

Today 51

Yesterday 19

Week 92

Month 589

All 24057

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

*    ពុទ្ធិ (Knowledge & Skills)
        - មានជំនាញផ្នែករឹង (Technical Skills)
        - មានជំនាញផ្នែកទន់ (Soft Skills)
        - មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
        - ចេះច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតគំនិតថ្មី (Creativity & Innovation)
        - មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

*    ឥរិយាបថ (Attitude)
        - ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
        - ចេះធ្វើការជាក្រុម
        - មានវិន័យ សីលធម៌ និងគុណធម៌
        - គណនេយ្យភាព និងសុចរិតភាព
        - ចូលចិត្តរៀន និងស្រាវជ្រាវអស់មួយជីវិត

*    ឧត្តមភាព (Excellence)
        - គុណភាពបង្រៀន
        - គុណភាពសិក្សា
        - គុណភាពស្រាវជ្រាវ
        - គុណភាពការងារ

*    សង្គម (Society)
        - ការរស់នៅ
        - សកម្មភាពសង្គម
        - ការថែរក្សាវប្បធម៌
        - ការថែរក្សាបរិស្ថ

សិស្សឆ្នើម

  • 20140141_1893313574218690_8102462324433541762_n.jpg
  • 20156130_1893313640885350_5172694600268561726_n.jpg

ដំណើរការនៃការចូលរៀន

B-2.jpg

Video Of FBIS

សកម្មភាពកីឡាតៃក្វាន់ដូ