គុណតម្លៃ (Core Value​)

ជំពូក៖ Core Value
ចេញ​ផ្សាយ​នា សុក្រ, 21 កក្កដា 2017

*    ពុទ្ធិ (Knowledge & Skills)
        - មានជំនាញផ្នែករឹង (Technical Skills)
        - មានជំនាញផ្នែកទន់ (Soft Skills)
        - មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
        - ចេះច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតគំនិតថ្មី (Creativity & Innovation)
        - មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

*    ឥរិយាបថ (Attitude)
        - ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
        - ចេះធ្វើការជាក្រុម
        - មានវិន័យ សីលធម៌ និងគុណធម៌
        - គណនេយ្យភាព និងសុចរិតភាព
        - ចូលចិត្តរៀន និងស្រាវជ្រាវអស់មួយជីវិត

*    ឧត្តមភាព (Excellence)
        - គុណភាពបង្រៀន
        - គុណភាពសិក្សា
        - គុណភាពស្រាវជ្រាវ
        - គុណភាពការងារ

*    សង្គម (Society)
        - ការរស់នៅ
        - សកម្មភាពសង្គម
        - ការថែរក្សាវប្បធម៌
        - ការថែរក្សាបរិស្ថ

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png