បេសកកម្ម (Missions)

ជំពូក៖ Mission
ចេញ​ផ្សាយ​នា សុក្រ, 21 កក្កដា 2017

កសាងប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់កុមារតូច បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងជំនាញវគ្គសិក្សាខ្លី ដែលធានា
ផ្តល់ចំណេះដឹង បំណិន ជំនាញ និងឥរិយាបថល្អដល់អ្នកសិក្សាឱ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ ដើម្បី
សិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុង និងក្រៅប្រទេស ធ្វើការងារ រស់នៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយ៍កម្ម
និងសង្គមពុទ្ធិ ។

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png