ការទទួលស្គាល់សាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ ( Recognition )

ជំពូក៖ Accredition & Recognition
ចេញ​ផ្សាយ​នា ព្រហស្បតិ៍, 17 សីហា 2017

ការទទួលស្គាល់សាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ

ជំពូក៖ Accredition & Recognition
ចេញ​ផ្សាយ​នា សុក្រ, 21 កក្កដា 2017

    សាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ មានការទទួលស្គាល់ដូចខាងក្រោម៖

*     មានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
*     ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
*     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
*     មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តសៀមរាប
*     អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
*     អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃព្រះរាជាណាចក

ជំពូក​រង

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png