ចក្ខុវិស័យ (Vision)

ជំពូក៖ Vision
ចេញ​ផ្សាយ​នា សុក្រ, 21 កក្កដា 2017

សាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ គឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ដែលផ្តល់សេវាអប់រំសម្រាប់កុមារតូច
បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងជំនាញវគ្គសិក្សាខ្លី ប្រកបដោយគុណភាព ព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់
ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png