សកម្មភាពហ្វឹកហាត់សិល្បៈត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិធីជំរំយុវជនអាស៊ាន

ជំពូក៖ សិល្បៈ និង​ការផ្លាស់ប្តុរវប្្បធម៌
ចេញ​ផ្សាយ​នា ព្រហស្បតិ៍, 01 កុម្ភៈ 2018

សកម្មភាពហ្វឹកហាត់សិល្បះរបស់សិស្សានុសិស្សសាលា  អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ

ត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិធីជំរំយុវជនអាស៊ាន  ASEAN YOUTH CAMP INDONESIA

(AYCI 2018) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។

អាន​បន្ត...

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png