សកម្មភាពហ្វឹកហាត់សិល្បៈត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិធីជំរំយុវជនអាស៊ាន

សកម្មភាពហ្វឹកហាត់សិល្បះរបស់សិស្សានុសិស្សសាលា  អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ

ត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិធីជំរំយុវជនអាស៊ាន  ASEAN YOUTH CAMP INDONESIA

(AYCI 2018) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។

 

 

Hits: 1783
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png