ចុះកម្មសិក្សា សិស្សថ្នាក់ទី១២ជំនាន់ទី៤

Category: Home Published: Saturday, 09 June 2018

គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ជំនាន់ទី ៤ចុះកម្មសិក្សា ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រសាទក្នុងតំបន់អង្គរ

Hits: 1841
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png